Hội sáng chế Việt Nam (VIA)
31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP. Ho Chi Minh
hoisangche@gmail.com
hoi-sang-che-viet-nam-via

Hội Sáng chế Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế và tổ chức, cá nhân khác mong muốn tham gia hợp tác trong nghiên cứu, đầu tư phát triển, ứng dụng, thương mại hóa sáng chế, giải pháp kỹ thuật, phục vụ cho nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cộng đồng.

Mục đích của Hội nhằm hỗ trợ hội viên phát triển tất cả các tài sản trí tuệ là sản phẩm sáng tạo đã được đăng ký, cấp văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và những giải pháp công nghệ có tiềm năng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, cải tiến, phát triển để tạo ra những sáng chế, giải pháp hữu ích mới, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế- xã hội.

Lĩnh vực hoạt động:

- Hỗ trợ hoàn thiện, phát triển các sáng chế của Hội viên để đi đến thương mại;
- Hỗ trợ, đào tạo thông tin, kiến thức, kinh nghiệm để thương mại hóa TSTT;
- Thực hiện đóng góp cổ phần trong nội bộ Hội để thương mại sáng chế có tiềm năng;
- Thúc đẩy hơn nữa việc phát triển DN KH&CN, sàn giao dịch TSTT, sàn giao dịch ý tưởng;
- Kết nối mạng lưới các đơn vị hỗ trợ: từ ý tưởng đến nghiên cứu – thử nghiệm – mô phỏng – tạo mẫu – sản xuất thử – thương mại hóa … ;
- Hỗ trợ khai thác thông tin sáng chế nước ngoài không được bảo hộ tại VN;
- Tạo mạng lưới kết nối các Quỹ, các nhà Đầu tư, các Doanh nghiệp có nhu cầu ĐMST, các trường ĐH, Viện NC, các địa phương …