Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (NIICS)
115 Trần Duy Hưng - Hà Nội
(84-4) 35 565 340
(84-4) 35 567 399
Bộ Thông tin và Truyền thông
vien-chien-luoc-thong-tin-va-truyen-thong-niics

Giới thiệu NIICS

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông - NIICS (Tên gọi trước đây Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin) được thành lập theo Quyết định số 35/2003/QĐ-BBCVT ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông. Đến nay, văn bản này đã được thay thế bởi Quyết định số 21/2008/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 09/4/2008 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là đơn vị nghiên cứu thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng nghiên cứu những nội dung cập nhật; dự báo; định hướng phát triển; đánh giá tác động liên quan tới các vấn đề kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, tổ chức, quản lý trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia (gọi chung là Thông tin và Truyền thông); xây dựng và đề xuất với Bộ trưởng về các hoạt động triển khai thực hiện tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch trung hạn và dài hạn, quy hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp về phát triển, ứng dụng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.