YÊN BÁI PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP  ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
Yên Bái có nhiều tiềm năng để phát triển hoạt động khởi nghiệp trong các lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến thủy sản, du lịch,…
Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp tại tỉnh Yên Bái đang ở giai đoạn bắt đầu. Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp mà đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn ít. Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gặp nhiều khó khăn về tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, cố vấn, tư vấn, đào tạo khởi nghiệp cũng như tiếp cận tài chính, nguồn nhân lực. Trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa có khu làm việc chung, trung tâm ươm tạo hay các tổ chức cung cấp cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp...

 
Lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng và Thông tin khoa học - công nghệ tỉnh Phú Thọ và Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đã ký kết thỏa thuận hợp tác

Triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Mục tiêu của Kế hoạch bao gồm: Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025" phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Yên Bái; Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Yên Bái. Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giai đoạn 2017- 2020 hỗ trợ phát triển ít nhất 05 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển ít nhất 03 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đến năm 2025 hỗ trợ phát triển ít nhất 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Ngoài ra, tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND, ngày 10/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2025; Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Yên Bái,… Đây là cơ sở pháp lý để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện nội dung Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 16/8/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025, trong những năm vừa qua đã có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp tiếp cận và nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như: "Diễn đàn Thanh niên Yên Bái sáng tạo - khởi nghiệp"; "Tổ chức xây dựng các mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên"; cuộc thi “Ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp” tỉnh Yên Bái...Qua đó nâng cao trình độ, nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào quá trình lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

     Các hoạt động khởi nghiệp trong tỉnh trong thời gian qua vẫn mang tính phong trào, chưa thật sự hiệu quả. Số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới còn ít và gặp nhiều khó khăn như: ý tưởng khởi nghiệp còn hạn chế, nguồn lực đầu tư không có, thiếu tính đổi mới sáng tạo, thiếu các dịch vụ hỗ trợ về tiếp cận tài chính, các dịch vụ tư vấn hỗ trợ để có thể thương mại hóa sản phẩm, phát triển doanh nghiệp thành công.
Ngoài ra, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Yên Bái đang ở giai đoạn hình thành, các phong trào khởi nghiệp trong tỉnh còn hoạt động phân tán, thiếu tập trung, các mối liên kết giữa các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp chưa được hình thành đồng bộ.
Vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ các hoạt động của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn hạn chế. Thiếu chính sách rõ ràng để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo như: Quỹ hỗ trợ vốn, chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư mạo hiểm vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, khuyến khích các chương trình đào tạo đổi mới sáng trong trường học...
Chưa huy động được sự tham gia của các công ty, doanh nghiệp... trong các hoạt động liên kết, góp phần hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.          
Về định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh trong thời gian tới, trước hết đó là cần phải tập trung để phát triển được những tiềm năng đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời tiếp tục có những định hướng để hình thành và phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tương lai, trong đó cần thiết phải xây dựng một kế hoạch theo lộ trình với mục tiêu cụ thể. Và cần có những giải pháp cụ thể sau: Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan trong tham mưu xây dựng và thực thi các chính sách liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
Xây dựng và hoàn thiện Trang Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Yên Bái và kết nối Cổng Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia để cung cấp thông tin, chính sách, pháp luật, nguồn nhân lực, các giao dịch đầu tư, các dự án khởi nghiệp đã thành công tiêu biểu, mô hình kinh doanh mới, tin tức và sự kiện,… về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy và khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ, làm tiền đề cho thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp; tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm và các hoạt động tuyền truyền ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Yên Bái.
Tích cực hỗ trợ và kêu gọi doanh nhân trẻ, cá nhân khởi nghiệp thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh; định kỳ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Động viên kịp thời và chia sẻ, hướng dẫn các cá nhân khởi nghiệp vượt lên khó khăn, thách thức.
Hỗ trợ hạ tầng, cơ sở vật chất cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cộng đồng khởi nghiệp, trong đó tập trung xây dựng các không gian làm việc chung để các bạn học sinh, sinh viên của các trường PTTH, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có không gian trao đổi nghiên cứu, sáng tạo...
Tổ chức các lớp đào tạo nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên đào tạo các nhóm đối tượng là các bạn đoàn viên thành niên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh có nhu cầu và quan tâm đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Đẩy mạnh liên kết với mạng lưới các chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư mạo hiểm, các Quỹ đầu tư khởi nghiệp trong nước và quốc tế để thu hút và huy động nguồn lực trong nước và quốc tế hỗ trợ cho sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.
Thanh Hà