N.L.H. (The Discipline of Innovation, Peter F. Drucker, Harvard Business Review, November - December 1998) 07/11/2017
N.L.H. (Innovation and entrepreneurship practice and principles, Peter F. Drucker) 07/11/2017
N.M.Q. (theo PricewaterhouseCoopers - PwC, 2017) 07/11/2017
Peter F. Drucker là giáo sư danh dự của Đại học Claremont Graduate tại Claremont, California, người được coi là cha đẻ của ngành quản trị kinh doanh hiện đại. Ông là tác giả của hàng chục bài báo xuất bản trên tạp chí Harvard Business Review trong năm thập kỷ qua. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu bốn chiến lược khởi nghiệp của ông được trích dẫn từ cuốn sách của chính tác giả về quản lý khởi nghiệp theo tinh thần đổi mới: Đổi mới và tinh thần khởi nghiệp: Thực tiễn và Nguyên tắc (Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles, 1985).
N.L.H. (Innovation and entrepreneurship practice and principles, Peter F. Drucker) 07/11/2017