Tổng hợp 8 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu 8 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ, nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thực hiện Kế hoạch số 1602/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư", Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch số 1286/KH-SKHCN ngày 17 tháng 6 năm 2021 với chủ đề "cam kết, trách nhiệm và hành động" trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm, Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu 8 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ, nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
 


Theo: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh